Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

PHÓNG SỰ HOẠT ĐỘNG MẶT TRẬN CẤP HUYỆNVĂN BẢN ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024-2029

* TRUNG ƯƠNG:

- Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 30/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đợn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

- Hướng dẫn 104/HD-MTTW-BTT ngày 29/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

- Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029


* TỈNH:

- Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 13/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 

- Hướng dẫn 29/HD-MTTQ-BTT ngày 22/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 

- Công văn 2249-CV/TU ngày 29/12/2023 về riển khai thực hiện một số nội dung về tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029


- Đề án nhân sự Đại hội
- Gợi ý đề cương xây dựng Văn kiện Đại hội
- Chương trình Đại hội
- Gợi ý Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, NK 2024-2029

Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select