Phiên bản mobile

MENU

Tài khoản ủng hộ các quỹ

1. TÀI KHOẢN ỦNG HỘ QUỸ CỨU TRỢ
    Tên đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
    Số tài khoản: 3761.0.1002234.91049
    Mã hạch toán: 91049
    Tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam

2. TÀI KHOẢN ỦNG HỘ "QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO"
    Tên đơn vị: Ban vận động "Quỹ Vì người nghèo" tỉnh Quảng Nam
    Số tài khoản: 3761.0.9044366.91046
    
Mã hạch toán: 91046
    Tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam

3. TÀI KHOẢN ỦNG HỘ QUỸ NGƯ DÂN
    Tên đơn vị: Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam
    Số tài khoản: 011455170001
    Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Quảng Nam

4. TÀI KHOẢN QUỸ HỖ TRỢ VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 2
    Tên đơn vị: Vùng cảnh sát biển 2
    Số tài khoản: 3713.0.09042597
    Tại: Kho bạc Nhà nước huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

00001142424

Hôm nay: 12762