Phiên bản mobile

"PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

MENU

THÔNG TIN TIẾP NHẬN VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ, HÀNG HÓA ỦNG HỘ QUỸ CỨU TRỢ TỈNH QUẢNG NAM
* THÔNG TIN TIẾP NHẬN, PHÂN BỔ KINH PHÍ VÀ HÀNG HÓA CỨU TRỢ TỈNH QUẢNG NAM


THỜI GIAN


TIỀN ỦNG HỘ

HÀNG HÓA ỦNG HỘ


HÀNG HÓA PHÂN BỔ

NĂM 2020
(Từ ngày 05/10 đến 31/12/2020)

DANH SÁCH UNG HỘ VÀ PHÂN BỔ  DANH SÁCH
ỦNG HỘ HÀNG HÓA


DANH SÁCH 
PHÂN BỔ HÀNG HÓA

NĂM 2021
 (Từ ngày 01/01/2021 đến 03/12/2021)
 DANH SÁCH ỦNG HỘ VÀ PHÂN BỔ    

* QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ QUỸ CỨU TRỢ CỦA BAN CỨU TRỢ TỈNH:

- NĂM 2020:

TT


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
NHẬN HỖ TRỢ


SỐ TIỀN HỖ TRỢ 
(Đơn vị tính: đồng)

QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ

1

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ

3.000.000

Quyết định số 146/QĐ-MTTQ-BTT ngày 30/9/2020 v/v hỗ trợ người bị thương nặng trong cơn bão số 5 trên địa bàn TP.Tam Kỳ

2

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang

 5.000.000

 Quyết định số 152/QĐ-MTTQ-BTT ngày 15/10/2020 v/v hỗ trợ gia đình có người thân bị chết do nước cuốn trôi sau hoàn lưu bão số 5 trên địa bàn huyện Đông Giang

3

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên

 34.000.000

 Quyết định số 153/QĐ-MTTQ-BTT ngày 16/10/2020 v/v hỗ trợ các gia đình có người thân bị chết và bị thương do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Duy Xuyên

4

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn

10.000.000

Quyết định số 154/QĐ-MTTQ-BTT ngày 16/10/2020 v/v hỗ trợ gia đình có người thân bị chết do mưa lũ gây ra trên địa bàn thị xã Điện Bàn

5

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ

5.000.000

Quyết định số 155/QĐ-MTTQ-BTT ngày 19/10/2020 v/v hỗ trợ gia đình có người thân bị chết do mưa lũ gây ra trên địa bàn TP.Tam Kỳ

6

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My

 760.000.000

Quyết định 156/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/10/2020 v/v điều chuyển kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ bị thiệt hại do mưa bão năm 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My

7

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang

 1.200.000.000

 Quyết định 157/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/10/2020 v/v điều chuyển kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ bị thiệt hại do mưa bão năm 2020 trên địa bàn huyện Tây Giang

8

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang

 480.000.000

 Quyết định 158/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/10/2020 v/v điều chuyển kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ bị thiệt hại do mưa bão năm 2020 trên địa bàn huyện Đông Giang

9

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình

 1.275.000.000

 Quyết định 159/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/10/2020 v/v điều chuyển kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ bị thiệt hại do mưa bão năm 2020 trên địa bàn huyện Thăng Bình

10

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành

 660.000.000

 Quyết định 160/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/10/2020 v/v điều chuyển kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ bị thiệt hại do mưa bão năm 2020 trên địa bàn huyện Núi Thành

11

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành 

20.000.000 

 Quyết định 161/QĐ-MTTQ-BTT ngày 22/10/2020 v/v phân bỗ kinh phí hỗ trợ các gia đình có người thân bị chết do mưa bão gây ra trên địa bàn huyện Núi Thành

12

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn

25.000.000 

 Quyết định 162/QĐ-MTTQ-BTT ngày 22/10/2020 v/v phân bỗ kinh phí hỗ trợ các gia đình có người thân bị chết và bị thương do mưa bão gây ra trên địa bàn huyện Quế Sơn

13

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc

5.000.000 

Quyết định sô 163/QĐ-MTTQ-BTT ngày 22/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết do điện giật trong khi dọn nhà chống lũ trên địa bàn huyện Đại Lộc

14

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên

40.000.000 

Quyết định sô 164/QĐ-MTTQ-BTT ngày 22/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Duy Xuyên

15

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc

985.000.000 

Quyết định sô 165/QĐ-MTTQ-BTT ngày 22/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Đại Lộc

16

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc

165.000.000 

Quyết định sô 166/QĐ-MTTQ-BTT ngày 22/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người bị thương do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Đại Lộc

17

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức 

275.000.000 

Quyết định sô 167/QĐ-MTTQ-BTT ngày 22/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Hiệp Đức

18

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ

220.000.000 

Quyết định sô 168/QĐ-MTTQ-BTT ngày 22/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ gây ra trên địa bàn TP.Tam Kỳ

19

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn

345.000.000 

Quyết định sô 169/QĐ-MTTQ-BTT ngày 22/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Phước Sơn

20

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên

1.715.000.000 

Quyết định sô 170/QĐ-MTTQ-BTT ngày 23/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Duy Xuyên

21

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh

360.000.000 

Quyết định sô 171/QĐ-MTTQ-BTT ngày 23/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Phú Ninh

22

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang

2.880.000.000 

Quyết định số 172/QĐ-MTTQ-BTT ngày 23/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Tây Giang

23

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ

5.000.000

Quyết định sô 173/QĐ-MTTQ-BTT ngày 23/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết do mưa lũ gây ra trên địa bàn TP.Tam Kỳ

24

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình

20.000.000

Quyết định sô 174/QĐ-MTTQ-BTT ngày 23/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Thăng Bình

25

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn 

25.000.000

Quyết định sô 175/QĐ-MTTQ-BTT ngày 23/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Quế Sơn

26

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên

17.000.000 

Quyết định số 181/QĐ-MTTQ-BTT ngày 27/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Duy Xuyên

27

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn

1.200.000.000 

Quyết định số 183/QĐ-MTTQ-BTT ngày 27/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa bão năm 2020 trên địa bàn huyện Nông Sơn

28

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang

2.125.000.000 

Quyết định số 184/QĐ-MTTQ-BTT ngày 27/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa bão năm 2020 trên địa bàn huyện Nam Giang

29

Lãnh đạo Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Nam thăm, hỗ trợ các nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa Quảng Nam do sạt lỡ đất, vùi lấp trên địa bàn huyện Nam Trà My

27.000.000

Quyết định số 185/QĐ-MTTQ-BTT ngày 02/11/2020 v/v chi tiền thăm và hỗ trợ các nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Nam do sạt lỡ đất, vùi lấp trên địa bàn huyện Nam Trà My

30

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước

480.000.000

Quyết định sô 187/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị sập hoàn toàn nhà ở do bão số 9 năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Tiên Phước

31

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn

120.000.000

Quyết định sô 188/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị sập hoàn toàn nhà ở do bão số 9 năm 2020 gây ra trên địa bàn thị xã Điện Bàn

32

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức

1.120.000.000

Quyết định sô 189/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị sập hoàn toàn nhà ở do bão số 9 năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Hiệp Đức

33

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My

2.960.000.000

Quyết định sô 190/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị sập hoàn toàn nhà ở do bão số 9 năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My

34

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước

22.000.000

Quyết định 191/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/11/2020 v/v hỗ trợ các gia đình có người thân bị chết và bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Tiên Phước

 35

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thăm và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra tại Quảng Nam

265.000.000

Quyết định 192/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/11/2020 v/v chuẩn bị quà phục vụ đoàn lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh thăm và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra tại Quảng Nam

 36

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn

480.000.000

Quyết định sô 194/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị sập hoàn toàn nhà ở do bão số 9 năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Quế Sơn

 37

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My

 14.000.000

Quyết định sô 195/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My 

38

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn

14.000.000

Quyết định sô 196/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Quế Sơn 

39

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ

 400.000.000

Quyết định sô 197/QĐ-MTTQ-BTT ngày 05/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề về nhà ở do bão số 9 gây ra trên địa bàn TP.Tam Kỳ 

 40 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ
 15.000.000
Quyết định sô 198/QĐ-MTTQ-BTT ngày 05/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn TP.Tam Kỳ
 
41  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh
 72.000.000 Quyết định số 199/QĐ-MTTQ-BTT ngày 09/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Phú Ninh
42  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức
 24.000.000 Quyết định số 200/QĐ-MTTQ-BTT ngày 09/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Hiệp Đức
43  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước
 3.000.000 Quyết định số 201/QĐ-MTTQ-BTT ngày 09/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người bị thương đợt 2 do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Tiên Phước
 44 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My
 162.000.000
Quyết định số 202/QĐ-MTTQ-BTT ngày 09/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My
45  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My
80.000.000 Quyết định số 203/QĐ-MTTQ-BTT ngày 09/11/2020 v/v phân bổ kinh phí cho Ban Cứu trợ huyện Nam Trà My hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2020 gây ra
46  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh
440.000.000 Quyết định số 205/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị sập hoàn toàn nhà ở do bão số 9 năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Phú Ninh
47 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My
300.000.000 Quyết định số 206/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Nam Trà My 
 48 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình
 82.000.000 Quyết định số 207/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Thăng Bình
 49 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên
93.000.000 Quyết định số 208/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Duy Xuyên
 50 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My  50.000.000 Quyết định số 209/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/11/2020 v/v phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả do hỏa hoạn gây ra trên địa bàn huyện Nam Trà My 
 51 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành
200.000.000 Quyết định sô 210/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị sập hoàn toàn nhà ở do bão số 9 năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Núi Thành
52  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình

1.650.000.000 Quyết định sô 211/QĐ-MTTQ-BTTngày 11/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Thăng Bình 
53 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên
450.000.000 Quyết định sô 212/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Duy Xuyên
54 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn 51.000.000 Quyết định số 213/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Phước Sơn
 55 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn 1.100.000.000 Quyết định sô 214/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Quế Sơn
 56 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An 110.000.000 Quyết định sô 215/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do bão số 9 gây ra trên địa bàn thành phố Hội An
57 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My 153.650.000 Quyết định số 216/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/11/2020 v/v phân bổ kinh phí khắc phục hậu bão, lũ năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Nam Trà My 
 58 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn  350.000.000 Quyết định số 217/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/11/2020 v/v phân bổ kinh phí chuẩn bị quà cho đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam quân Bình Tân và Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam đến thăm và hỗ trợ đồng bào huyện Phước Sơn thiệt hại do bão số 9 năm 2020 gây ra
 59 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An 14.000.000 Quyết định số 218/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn thành phố Hội An
 60 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên 14.000.000 Quyết định số 219/QĐ-MTTQ-BTT ngày 12/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Duy Xuyên
61  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành 15.000.000 Quyết định số 220/QĐ-MTTQ-BTT ngày 12/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Núi Thành
62  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Điện Bàn 340.000.000 Quyết định số 221/QĐ-MTTQ-BTT ngày 12/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình bị tốc mái hoàn toàn do bão số 9 gây ra trên địa bàn thị xã Điện Bàn
63  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước 3.520.000.000 Quyết định sô 222/QĐ-MTTQ-BTT ngày 12/11/2020 v/v phân bổ kinh phí đợt 3 hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Tiên Phước
 64 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức 2.430.000.000 Quyết định sô 223/QĐ-MTTQ-BTT ngày 16/11/2020 v/v phân bổ kinh phí sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị tốc mái hoàn toàn về nhà ở do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Hiệp Đức
 65 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ 2.120.000.000 Quyết định sô 224/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/11/2020 v/v phân bổ kinh phí sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị tốc mái hoàn toàn về nhà ở do bão số 9 gây ra trên địa bàn TP.Tam Kỳ
66 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My 158.000.000 Quyết định số 225/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Nam Trà My
 67 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My 99.000.000 Quyết định số 226/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Nam Trà My 
 68 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước  2.000.000 Quyết định số 227/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Tiên Phước
 69 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn  31.000.000 Quyết định số 228/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Phước Sơn
 70 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn 26.000.000 Quyết định số 229/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Quế Sơn 
 71 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành 150.000.000 Quyết định số 230/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão số 9 năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Núi Thành
 72 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh 25.000.000  Quyết định số 231/QĐ-MTTQ-BTT ngày 30/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị bị thương do bão lũ gây ra trên địa bàn huyện Phú Ninh
73  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình 48.000.000  Quyết định số 232/QĐ-MTTQ-BTT ngày 30/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do bão số 9 và 13 gây ra trên địa bàn huyện Thăng Bình
 74 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên 14.000.000  Quyết định số 233/QĐ-MTTQ-BTT ngày 30/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do bão số 11 gây ra trên địa bàn huyện Duy Xuyên
 75 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước 12.000.000  Quyết định số 234/QĐ-MTTQ-BTT ngày 30/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị bị thương do bão lũ 9 gây ra trên địa bàn huyện Tiên Phước
76 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc 252.000.000 Quyết định số 235/QĐ-MTTQ-BTT ngày 30/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị bị thương do bão lũ 9 gây ra trên địa bàn huyện Đại Lộc
77  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Đại Lộc 100.000.000  Quyết định số 236/QĐ-MTTQ-BTT ngày 30/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Đại Lộc
78  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện: Nam Trà My
200.000.000  Quyết định số 237/QĐ-MTTQ-BTT ngày 30/11/2020 v/v phân bổ kinh phí cho Ban Cứu trợ huyện Nam Trà My hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2020 gây ra 
79  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyệnNam Trà My
50.000.000  Quyết định số 238/QĐ-MTTQ-BTT ngày 30/11/2020 v/v phân bổ kinh phí cho Ban Cứu trợ huyện Nam Trà My hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2020 gây ra
80 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn  6.000.000 Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT ngày 07/12/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ các gia đình bị thương do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Quế Sơn
 81 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang 4.760.000.000  Quyết định số 245/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/12/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị sạt lỡ nhà ở, nằm trong vùng sạt lở buộc phải di dời khẩn cấp do mưa, bão gây ra trên địa bàn huyện Tây Giang
 82 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang 290.000.000  Quyết định số 246/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/12/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Đông Giang
 83 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh 2.000.000.000  Quyết định số 247/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/12/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Phú Ninh
84  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện: Phú Ninh, Thăng Bình, Đại Lộc 350.000.000  Quyết định số 248/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/12/2020 v/v phân bổ kinh phí cho các huyện Phú Ninh, Thăng Bình, Đại Lộc để hỗ trợ thêm kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại về nhà ở do bão, lũ năm 2020 gây ra
85  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện: Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Thăng Bình, Quế Sơn 150.000.000  Quyết định số 249/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/12/2020 v/v phân bổ kinh phí cho Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Thăng Bình, Quế Sơn hỗ trợ kinh phí sửa chữa trường học bị thiệt hại do bão, lũ năm 2020 gây ra
86  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn 650.000.000  Quyết định số 250/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/12/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị hư hỏng nặng nề về nhà ở do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Phước Sơn 
87  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc 2.340.000.000  Quyết định số 251/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/12/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Đại Lộc 
88  Công an tỉnh Quảng Nam 400.000.000  Quyết định số 252/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/12/2020 v/v phân bổ kinh phí cho Công an tỉnh Quảng Nam hỗ trợ cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn trọng đợt bão, lũ năm 2020 gây ra
 89 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam 200.000.000  Quyết định số 253/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/12/2020 v/v phân bổ kinh phí cho BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam hỗ trợ lực lượng cứu hộ, cứu nạn trọng đợt bão, lũ năm 2020 gây ra
 90 BCH Quân sự tỉnh Quảng Nam 400.000.000  Quyết định số 254/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/12/2020 v/v phân bổ kinh phí cho BCH Quân sự tỉnh tỉnh BCH Quảng Nam hỗ trợ lực lượng cứu hộ, cứu nạn trọng đợt bão, lũ năm 2020 gây ra
 91 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên  10.000.000 Quyết định 255/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/12/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ các gia đình có người thân bị chết do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Duy Xuyên
 92 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức 5.000.000 Quyết định 256/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/12/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ các gia đình có người thân bị chết do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Hiệp Đức
 93 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành 153.000.000 Quyết định 257/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/12/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ các gia đình có người bị thương do bão số 9, số 13 gây ra trên địa bàn huyện Núi Thành
94  Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An 500.000.000 Quyết định 258/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/12/2020 v/v phân bổ kinh phí mua lương thực hỗ trợ Nhân dân gặp khó khăn do bão số 9 và 13 gây ra trên địa bàn TP.Hội An
95  Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam 410.185.080  Quyết định 259/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/12/2020 v/v phân bổ kinh phí cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam mua thẻ BHYT cho các gia đình bị thiệt hại do bão, lũ năm 2020 gây ra
96 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn 2.900.000.000  Quyết định 261/QĐ-MTTQ-BTT ngày 16/12/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho các hộ gia đình hị hư hỏng nặng do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Nông Sơn
97 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành 3.360.000.000  Quyết định 262/QĐ-MTTQ-BTT ngày 16/12/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho các hộ gia đình hị hư hỏng nặng do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Núi Thành
98 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước  5.000.000 Quyết định 263/QĐ-MTTQ-BTT ngày 16/12/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết do do nước cuốn trôi trên địa bàn huyện Tiên Phước
 99 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang 82.000.000 Quyết định số 264/QĐ-MTTQ-BTT ngày 18/12/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Đông Giang
 100 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh 900.000.000  Quyết định 271/QĐ-MTTQ-BTT ngày 25/12/2020 v/v phân bổ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà và hỗ trợ mua phương tiện sản xuất cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bão lũ năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Phú Ninh
 101 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn, huyện Phú Ninh,
200.000.000 Quyết định 272/QĐ-MTTQ-BTT ngày 29/12/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bão lũ năm 2020 gây ra trên đia bàn TP.Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn, huyện Phú Ninh
 102 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My  300.000.000 Quyết định 273/QĐ-MTTQ-BTT ngày 29/12/2020 v/v phân bổ kinh phí mở sổ tiết kiệm cho các hộ gia đình do thiên tai năm 2020 gây ra trên đia bàn huyện Nam Trà My
  TỔNG CỘNG 56.137.835.080

- NĂM 2021:

TT

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
NHẬN HỖ TRỢ

SỐ TIỀN HỖ TRỢ 
(Đơn vị tính: đồng)

QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ

1

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn

             5.000.000

Quyết định số 278/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/01/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người bị chết do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Quế Sơn

2

Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam

300.000.000

Quyết định số 279/QĐ002DMTTQ-BTT ngày 04/01/2021 v/v phân bổ kinh phí cho Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam hỗ trợ hội viên Nông dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra

3

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên

           10.000.000

Quyết định số 280/QĐ-MTTQ-BTT ngày 01/01/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị lốc xoáy gây ra trên địa bàn huyện Duy Xuyên

4

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh

9.000.000

Quyết định số 281/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/01/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người bị thương do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Phú Ninh

5

 Công đoàn Y tế tỉnh Quảng Nam

40.000.000

Quyết định số 285/QĐ-MTTQ-BTT ngày 31/12/2020 v/v phân bổ kinh phí cho Công đoàn Y tế tỉnh Quảng Nam hỗ trợ công nhân, viên chức, người lao động ngày Y tế bị thiệt hai do thiên tai năm 2020

6

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang

50.000.000

Quyết đinh số 288/QĐ-MTTQ-BTT ngày 19/01/2021 v/v phân bổ kinh phí huyện Tây Giang hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do thiên tai năm 2020

7

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

          322.500.000

Quyết đinh số 289/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/01/2021 v/v phân bổ kinh phí BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ sửa chữa nhà cho cán bộ, chiến sĩ và tặng quà Nhân dân vùng biên giới huyện Tây Giang bị thiệt hại do thiên tai năm 2020

8

Lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh thăm 100 hộ gia đình chính sách, khó khăn bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn huyện Phú Ninh

30.000.000

Quyết định số 292/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/01/2021 v/v chi Qũy Cứu trợ tỉnh cho đoàn lãnh đạo TP.HCM thăm 100 hộ gia đình chính sách, khó khăn bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn huyện Phú Ninh 

9

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang

40.000.000

Quyết định số 293/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/01/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả do hỏa hoạn gây ra trên địa bàn huyện Nam Giang

10

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện

1.195.000.000

Quyết định số 296/QĐ-MTTQ-BTT ngày 26/01/2021 v/v phân bổ Qũy cứu trợ tỉnh thăm và tặng 1.195 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai năm 2020 nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

11

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện

          644.000.000

Quyết định số 297/QĐ-MTTQ-BTT ngày 26/01/2021 v/v phân bổ Qũy cứu trợ tỉnh cho cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan thăm và tặng 644 hộ gia đình có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai năm 2020

12

Trung tâm Dưỡng lão huyện Hiệp Đức

47.000.000

Quyết định số 298/QĐ-MTTQ-BTT ngày 26/01/2021 v/v phân bổ Qũy Cứu trợ tỉnh thăm và tặng các cụ già neo đơn, bất hạnh đang nuôi dưỡng tại Trung tâm Dưỡng lão huyện Hiệp Đức

13

Trung tâm hỗ trợ và Phát triển Giáo dục hòa nhập Hướng Dương Việt Quảng Nam

45.000.000

Quyết định số 299/QĐ-MTTQ-BTT ngày 26/01/2021 v/v phân bổ Qũy cứu trợ tỉnh cho Trung tâm hỗ trợ và Phát triển Giáo dục hòa nhập Hướng Dương Việt Quảng Nam

14

Trường Cao đẳng Công nghệ tỉnh Quảng Nam 

67.000.000

Quyết định số 300/QĐ-MTTQ-BTT ngày 26/01/2021 v/v phân bổ Qũy cứu trợ tỉnh cho Trường Cao đẳng Công nghệ tỉnh Quảng Nam

15

Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Quảng Nam

25.000.000

Quyết định số 301/QĐ-MTTQ-BTT ngày 26/01/2021 v/v phân bổ Qũy cứu trợ cho Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Quảng Nam

16

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh

142.000.000

Quyết định số 302/QĐ-MTTQ-BTT ngày 26/01/2021 v/v phân bổ Qũy cứu trợ tỉnh cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh

17

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang

           30.000.000

Quyết định số 303/QĐ-MTTQ-BTT ngày 27/01/2021 v/v phân bổ Qũy cứu trợ tỉnh cho huyện Nam Giang hỗ trợ Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hai do thiên tai năm 2020

18

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang

           50.000.000

Quyết định số 304/QĐ-MTTQ-BTT ngày 27/01/2021 v/v phân bổ Qũy cứu trợ tỉnh cho huyện Đông Giang hỗ trợ Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hai do thiên tai năm 2020

19

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My

           50.000.000

Quyết định số 305/QĐ-MTTQ-BTT ngày 27/01/2021 v/v phân bổ Qũy cứu trợ tỉnh cho huyện Bắc Trà My hỗ trợ Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hai do thiên tai năm 2020

20

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang

40.000.000

Quyết định số 306/QĐ-MTTQ-BTT ngày 27/01/2021 v/v phân bổ Qũy cứu trợ tỉnh cho huyện Đông Giang hỗ trợ Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hai do thiên tai năm 2020

21

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My và Phước Sơn

19.368.000

Quyết định số 307/QĐ-MTTQ-BTT ngày 27/01/2021 v/v phân bổ Qũy cứu trợ tỉnh cho Ban cứu trợ huyện Nam Trà My và Phước Sơn

22

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang

           50.000.000

Quyết định số 309/QĐ-MTTQ-BTT ngày 01/02/2021 v/v phân bổ quỹ Cứu trợ huyện Tây Giang

23

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ

60.000.000

Quyết định số 314/QĐ-MTTQ-BTT ngày 26/02/2021 v/v phân bổ kinh phí sữa chữa nhà bị cháy tại TP.Tam Kỳ

24

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang

150.000.000

Quyết định số 315/QĐ-MTTQ-BTT ngày 26/02/2021 v/v phân bổ kinh phí cho huyện Nam Giang hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do bị thiên tai

25

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang

80.000.000

Quyết định số 316/QĐ-MTTQ-BTT ngày 26/02/2021 v/v phân bổ Qũy cứu trợ tỉnh cho  huyện Nam Giang hỗ trợ xây nhà

26

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình 

12.000.000

Quyết định số 318/QĐ-MTTQ-BTT ngày 02/3/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ các gia đình bị thương do hỏa hoạn trên địa bàn huyện Thăng Bình

27

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My

          128.000.000

Quyết định số 320/QĐ-MTTQ-BTT ngày 05/03/2021 v/v phân bổ Qũy cứu trợ tỉnh cho huyên Bắc Trà My hỗ trợ khắc phục do hỏa hoạn

28

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức

500.000.000

Quyết định số 322/QĐ-MTTQ-BTT ngày 12/3/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại do thiên tai năm 2020 trên địa bàn huyện Hiệp Đức

29

Liên đoàn Lao động tỉnh

          250.000.000

Quyết định số 323/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/3/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ cho Liên đoàn Lao động tỉnh xây nhà cho đoàn viên, công nhân...

30

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My

          200.000.000

Quyết định số 325/QĐ-MTTQ-BTT ngày 26/3/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị sập hoàn toàn nhà ở do bão số 9,10 năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Nam Trà My

31

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên

       3.400.000.000

Quyết định số 326/QĐ-MTTQ-BTT ngày 26/3/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn ở vùng thường xuyên bị thiệt hại...trên địa bàn huyện Duy Xuyên

32

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My

          200.000.000

Quyết định số 327/QĐ-MTTQ-BTT ngày 30/3/2021 v/v phân bổ kinh phí  hỗ trợ các hộ gia đình bị sập hoàn toàn do bão số 10 gây ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My

33

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ

          880.000.000

Quyết định số 329/QĐ-MTTQ-BTT ngày 05/4/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình khó khăn ở vùng thường xuyên bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn TP.Tam Kỳ

34

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn

       1.850.000.000

Quyết định số 330/QĐ-MTTQ-BTT ngày 05/4/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn do bão số 9 trên địa bàn huyện Phước Sơn

35

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn

3.120.000.000

Quyết định số 331 ngày 08/4/2021 hỗ trợ xây nhà gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Quế Sơn

36

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn

2.160.000.000

Quyết định số 334 ngày 15/4/2021 hỗ trợ xây nhà gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Điện Bàn

37

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An

1.080.000.000

Quyết định số 335 ngày 15/4/2021 hỗ trợ xây nhà gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Hội An

38

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức

             5.000.000

Quyết định số 339/QĐ-MTTQ-BTT ngày 26/4/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người bị chết do sét đánh trên địa bàn huyện Hiệp Đức

39

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức

       3.680.000.000

Quyết định số 341/QĐ-MTTQ-BTT ngày 27/4/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở các hộ khó khăn thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn huyện Hiệp Đức

40

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang

       6.000.000.000

Quyết định số 342/QĐ-MTTQ-BTT ngày 27/4/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở các hộ khó khăn thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn huyện Đông Giang

41

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn

       3.200.000.000

Quyết định số 343/QĐ-MTTQ-BTT ngày 28/4/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở các hộ khó khăn thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn huyện Nông Sơn

42

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình

          500.000.000

Quyết định số 345/QĐ-MTTQ-BTT ngày 13/5/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở các hộ khó khăn thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn huyện Thăng Bình

43

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn

           40.000.000

Quyết định số 347/QĐ-MTTQ-BTT ngày 13/5/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả do hỏa hoạn trên địa bàn huyện Phước Sơn

44

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức

             5.000.000

Quyết định số 354 ngày 24/5/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ bị sét đánh trên địa bàn huyện Hiệp Đức

45

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My

          950.000.000

Quyết định số 355 ngày 24/5/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ...huyện Nam Trà My

46

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn

             5.000.000

Quyết định số 362 ngày 24/5/2021 v/v phân bổ kinh phí hộ trợ bị chết đuối nước trên địa bàn Quế Sơn

47

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh

       3.120.000.000

Quyết định số 366 ngày 03/6/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn...trên địa bàn huyện Phú Ninh

48

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang

           40.000.000

Quyết định số 368 ngày 07/6/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phụ hậu quả do hỏa hoạn trên đại bàn huyện Nam Giang

49

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn

400.000.000

Quyết định số 397 ngày 14/7/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây nhà ở bị hư hỏng hoàn toàn do mưa đá và gió lốc gây ra trên địa bàn huyện Quế Sơn

50

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh

60.000.000

Quyết định số 398 ngày 14/7/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà bị hư hỏng nặng do lốc gây ra trên địa bàn huyện Phú Ninh

51

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức

             5.000.000

Quyết định số 400 ngày 19/7/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người bị chết đuối do mưa giông ...trên địa bàn huyện Hiệp Đức

52

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước

20.000.000

Quyết định số 401 ngày 19/7/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà bị hư hỏng nặng do lốc xoáy

53

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn

7.000.000

Quyết định số 402 ngày 20/7/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người bị chết đuối trên địa bàn huyện Quế Sơn 

54

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn

1.000.000.000

Quyết định số 403 ngày 20/7/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây nhà bị đổ sấp, trôi hoàn hoàn do bão số 9 năm 2020

55

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang

40.000.000

Quyết định số 405 ngày 20/7/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà do hỏa hoạn

56

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My

100.000.000

Quyết định số 408 ngày 03/8/2021 v/v chuyển hoàn kinh phí tạm ứng cho Ngân hàng TMCT Công thương Việt Nam

57

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My

400.000.000

Quyết định số 409 ngày 03/8/2021 v/v phân bổ kinh phí xây dựng nhà ở...trên địa bàn huyện Bắc Trà My

58

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My

          10.000.000

Quyết định số 412 ngày 09/8/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người chết do hỏa hoạn

59

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My

        280.000.000

Quyết định số 413 ngày 09/8/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phụ hậu quả do hỏa hoạn

60

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn

          40.000.000

Quyết định số 418 ngày 09/8/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phụ hậu quả do hỏa hoạn

61

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My

          80.000.000

Quyết định số 420 ngày 16/8/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà bị cháy do chập điện

62

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc

        100.000.000

Quyết định số 422 ngày 20/8/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ

63

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang

          80.000.000

Quyết định số 426 ngày 01/9/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ nhà bị cháy 

64

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ

            7.000.000

Quyết định số 430 ngày 10/9/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ bị chết do đuối nước

65

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn

          80.000.000

Quyết định số 434 ngày 17/9/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà bị cháy hoàn toàn

66

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My

          80.000.000

Quyết định số 437 ngày 21/9/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cháy do hỏa hoạn

67

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước

     2.840.000.000

Quyết định số 443 ngày 08/10/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà các gia đình khó khăn ở vùng thiên tai

68

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My

     2.400.000.000

Quyết định số 445 ngày 13/10/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà các gia đình khó khăn ở vùng thiên tai

69

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My và Phước Sơn

     1.000.000.000

Quyết định số 448 ngày 18/10/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa lũ năm 2020

70

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình

     1.360.000.000

Quyết định số 449 ngày 18/10/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà các gia đình khó khăn ở vùng thiên tai

71

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang

 880.000.000

Quyết định số 451 ngày 26/10/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà các gia đình khó khăn ở vùng thiên tai 

 72 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang  2.520.000.000 Quyết định số 453 ngày 29/10/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà các gia đình khó khăn ở vùng thiên tai 
 73 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc  3.400.000.000 Quyết định số 454 ngày 29/10/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà các gia đình khó khăn ở vùng thiên tai
 74 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ  100.000.000 Quyết định số 455 ngày 29/10/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ nhân dân bị lũ lụt (nguồn ủng hộ ông Đoàn Ngọc Hải)
 75 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My 10.000.000 Quyết định số 456 ngày 29/10/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ có người thân bị chết do mưa lũ (nguồn ủng hộ ông Đoàn Ngọc Hải)
 76 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh  100.000.000 Quyết định số 457 ngày 02/01/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng lũ lụt ở huyện Phú Ninh (nguồn ủng hộ ông Đoàn Ngọc Hải)
77 Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn  60.000.000  Quyết định số 458 ngày 02/11/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà bị lốc xoáy trên địa bàn thị xã Điện Bàn
 78 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh 10.000.000 Quyết định số 459 ngày 13/10/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ người chết do mưa lũ ở huyện Phú Ninh (nguồn ủng hộ ông Đoàn Ngọc Hải)
79 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức  7.000.000 Quyết định số 464 ngày 11/11/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết đuối tại huyện Hiệp Đức
 80 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn 2.600.000.000  Quyết định số 464 ngày 17/11/2021 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các gia đình có người hoàn cảnh khó khăn thường xuyên chịu thiên tai tại huyện Hiệp Đức

TỔNG CỘNG

 54.901.868.000

 


* KẾT QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ CỨU TRỢ CỦA BAN CỨU TRỢ TỈNH PHÂN BỔ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

TT


TÊN CÁC ĐỊA PHƯƠNG SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ CỨU TRỢ PHÂN BỔ


DANH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HỖ TRỢ NHÂN DÂN BỊ THIỆT HẠI TRONG CƠN BÃO, LŨ NĂM 2020

 1

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành

 NÚI THÀNH

 2

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh

 PHÚ NINH

 3

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ

 TAM KỲ

 4

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình

 

5

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên

DUY XUYÊN

6

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn

QUẾ SƠN

 7

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc

 ĐẠI LỘC

 8

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn

 ĐIỆN BÀN

 9

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An

 

 10

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước 

TIÊN PHƯỚC 

 11

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn

 NÔNG SƠN

 12

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức

HIỆP ĐỨC 

13

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn

PHƯỚC SƠN

 14

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang

 

 15

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang

 ĐÔNG GIANG

 16

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang 

 

 17

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My

NAM TRÀ MY

18

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My

 
Tên Video
* CM 06.01.23
* CM 16.12.22LIÊN KẾT WEB

select