Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

DANH SÁCH ỦNG HỘ VÀ QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

* DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ỦNG HỘ KINH PHÍ VÀ HÀNG HÓA TÍNH ĐẾN NGÀY 30/7/2020

- DANH SÁCH ỦNG HỘ KINH PHÍ

- DANH SÁCH ỦNG HỘ HÀNG HÓA


* QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ KINH PHÍ CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH:

- Quyết định số 100/QĐ-MTTQ-BTT ngày 30/7/2020 về việc hỗ trợ kinh phí để Sở Y tế mua sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Quyết định số 94/QĐ-MTTQ-BTT ngày 25/7/2020 về chuyển kinh phí mua quà cho Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Mart Tam Kỳ
 
- Quyết định số 91/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/5/2020 về chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố

- Quyết định số 88/QĐ-MTTQ-BTT ngày 07/5/2020 về chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho Liên đoàn Lao động tỉnh

- Quyết định số 85/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Hội Đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

- Quyết định số 84/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Quyết định số 83/QĐ-MTTQ-BTT ngày 06/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

- Quyết định số 82/QĐ-MTTQ-BTT ngày 06/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Quyết định số 81/QĐ-MTTQ-BTT ngày 06/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Trung tâm Y tế huyện Nam Giang
LIÊN KẾT WEB

select