Phiên bản mobile

Mode:         

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM- NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930-18/11/2020)! 

MENU

 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ỦNG HỘ KINH PHÍ VÀ HÀNG HÓA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 (ĐỢT 1 VÀ ĐỢT 2)

THỜI GIAN

KINH PHÍ ỦNG HỘ

HÀNG HÓA PHÂN BỔ

ĐỢT 1

(từ ngày 18/3 đến 28/7/2020)

DANH SÁCH ỦNG HỘ
ĐỢT 1

ĐỢT 2

(từ ngày 29/7 đến 25/9/2020)

DANH SÁCH ỦNG HỘ
 ĐỢT 2


  *
QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ KINH PHÍ CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH:

- TÍNH TỪ NGÀY 07/8 ĐẾN NGÀY 25/9/2020:

TT

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
NHẬN HỖ TRỢ

SỐ TIỀN HỖ TRỢ

(Đơn vị tính: đồng)

QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ

 1  BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
150.000.000   Quyết định số 144/QĐ-MTTQ-BTT ngày 25/9/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
 2  Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam
10.660.320   Quyết định số 143/QĐ-MTTQ-BTT ngày 25/9/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam
3  Bệnh viên Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam
986.319.992   Quyết định số 141/QĐ-MTTQ-BTT ngày 16/9/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Bệnh viên Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam
 4 Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam 273.000.000  Quyết định số 136/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/9/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam 
5  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình
100.000.000   Quyết định số 135/QĐ-MTTQ-BTT ngày 31/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình
6  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên
100.000.000   Quyết định số 134/QĐ-MTTQ-BTT ngày 03/9/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên
7  UBND tỉnh 15.000.000.000   Quyết định số 133/QĐ-MTTQ-BTT ngày 31/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho ngân sách tỉnh
8  Trung tâm Y tế TP.Hội An
294.323.500   Quyết định số 132/QĐ-MTTQ-BTT ngày 31/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Trung tâm Y tế TP.Hội An
 8  Bệnh viên Đa khoa khu vực Quảng Nam 967.933.604   Quyết định số 131/QĐ-MTTQ-BTT ngày 31/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Bệnh viên Đa khoa khu vực Quảng Nam
10  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My
60.000.000   Quyết định số 127/QĐ-MTTQ-BTT ngày 25/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My
11  Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình (hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong do dịch bệnh Covid-19)
10.000.000   Quyết định số 126/QĐ-MTTQ-BTT ngày 24/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình
12  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ
100.000.000   Quyết định số 125/QĐ-MTTQ-BTT ngày 24/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ
13  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn
100.000.000   Quyết định số 124/QĐ-MTTQ-BTT ngày 24/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn
14  Công an tỉnh 247.000.000   Quyết định số 123/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Công an tỉnh Quảng Nam
15  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn
160.000.000   Quyết định số 122/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn
16  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang
100.000.000   Quyết định số 121/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang
17   Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An
500.000.000   Quyết định số 120/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An
18  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My
50.000.000   Quyết định số 118/QĐ-MTTQ-BTT ngày 19/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My
19  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang
120.000.000   Quyết định số 117/QĐ-MTTQ-BTT ngày 19/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang
20   Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang
100.000.000   Quyết định số 116/QĐ-MTTQ-BTT ngày 19/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang
 21  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên
100.000.000   Quyết định số 115/QĐ-MTTQ-BTT ngày 18/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên
22  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An
300.000.000   Quyết định số 114/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An
23  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn
50.000.000   Quyết định số 113/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn
24  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn 
200.000.000   Quyết định số 112/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn
25  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước
80.000000   Quyết định số 111/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước
 26  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành
70.000.000   Quyết định số 110/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành
 27  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ
150.000.000   Quyết định số 109/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/3/2020 về hỗ trợ kinh phó phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ
 28 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
1.251.036.000   Quyết định số 108/QĐ-MTTQ-BTT ngày 13/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
 29  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên
300.000.000   Quyết định số 107/QĐ-MTTQ-BTT ngày 13/8/2020 về kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên
30  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh và Hiệp Đức
140.000.000   Quyết định số 106/QĐ-MTTQ-BTT ngày 13/8/2020 về kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh và Hiệp Đức
31  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình và Đại Lộc 600.000.000   Quyết định số 105/QĐ-MTTQ-BTT ngày 12/8/2020 về việc chuyển kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình và Đại Lộc
 32  Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam  40.000.000  Quyết định số 104/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/8/2020 về việc hỗ trợ kinh phí phục vụ lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà một số điểm chốt kiểm soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

33

Bệnh viên Đa Khoa Trung ương Quảng Nam

2.000.000.000

Quyết định số 103/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/8/2020 về việc hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19 cho Bệnh viên Đa khoa Trung ương Quảng Nam

34

Công an tỉnh Quảng Nam

           413.175.000

Quyết định số 102/QĐ-MTTQ-BTT ngày 07/8/2020 về việc hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Công an tỉnh Quảng Nam

 TỔNG CỘNG 25.123.448.416  - TÍNH TỪ NGÀY 24/3 ĐẾN NGÀY 30/7/2020

TT

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
NHẬN HỖ TRỢ

SỐ TIỀN HỖ TRỢ

(Đơn vị tính: đồng)

QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ

  01
 Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
 2.500.000.000
 Quyết định số 100/QĐ-MTTQ-BTT ngày 30/7/2020 về việc hỗ trợ kinh phí để Sở Y tế mua sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

02

Công ty TNHH MTV Sài Gòn CO.OP Tam Kỳ

200.000.000

Quyết định số 94/QĐ-MTTQ-BTT ngày 25/7/2020 về chuyển kinh phí mua quà cho Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Mart Tam Kỳ

03

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố: Bắc Trà My, Đại Lộc, Nam Trà My, Tam Kỳ, Điện Bàn, Thăng Bình

800.000.000

Quyết định số 91/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/5/2020 về chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố

04

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam

18.000.000

Quyết định số 88/QĐ-MTTQ-BTT ngày 07/5/2020 về chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho Liên đoàn Lao động tỉnh

05

Hội đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

400.000.000

Quyết định số 85/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Hội Đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

06

BCH Quân sự tỉnh Quảng Nam

281.000.000

Quyết định số 84/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

07

Uỷ ban MTTQ Việt Nam 14 huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Phú Ninh, Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Đại Lộc, Quế Sơn, Núi Thành, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Giang, Bắc Trà My, Nông Sơn

1.015.000.000

Quyết định số 83/QĐ-MTTQ-BTT ngày 06/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

08

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam

200.000.000

Quyết định số 82/QĐ-MTTQ-BTT ngày 06/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

09

Trung tâm Y tế huyện Nam Giang

50.000.000

Quyết định số 81/QĐ-MTTQ-BTT ngày 06/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Trung tâm Y tế huyện Nam Giang

10

Thành phố Hội An

100.000.000

Quyết định số 80/QĐ-MTTQ-BTT ngày 06/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho thành phố Hội An.

11

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

600.000.000

Quyết định số 76/QĐ-MTTQ-BTT ngày 24/3/2020 về chuyển kinh phí để Sở Y tế mua đồ bảo hộ y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
 TỔNG CỘNG  6.164.000.000  

LIÊN KẾT WEB

select