Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

DANH SÁCH ỦNG HỘ VÀ QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

* DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ỦNG HỘ KINH PHÍ VÀ HÀNG HÓA TÍNH ĐẾN NGÀY 29/4/2020

- DANH SÁCH ỦNG HỘ KINH PHÍ

- DANH SÁCH ỦNG HỘ HÀNG HÓA

- BÁO CÁO KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, PHÂN PHỐI KINH PHÍ VÀ HÀNG HÓA ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CẤP TỈNH TÍNH ĐẾN NGÀY 28/4/2020

* QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ KINH PHÍ CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH:

- Quyết định số 88/QĐ-MTTQ-BTT ngày 07/5/2020 về chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho Liên đoàn Lao động tỉnh

- Quyết định số 91/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/5/2020 về chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố

- Quyết định số 85/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Hội Đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

- Quyết định số 84/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Quyết định số 83/QĐ-MTTQ-BTT ngày 06/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

- Quyết định số 82/QĐ-MTTQ-BTT ngày 06/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Quyết định số 81/QĐ-MTTQ-BTT ngày 06/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Trung tâm Y tế huyện Nam GiangLIÊN KẾT WEB

select