Phiên bản mobile

THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH COVID -19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH !

MENU

Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri

Lĩnh vực:
select
STTCâu hỏi bạn đọc
Không có dữ liệu

Công văn số 71/ĐĐBQH-VP ngày 17/9/2021 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (Đối tượng Hội viên Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu Thanh niên xung phong)
Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh (Đối tượng Hội viên Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu Thanh niên xung phong)
Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh trả lời ý kiến cử tri tỉnh sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội thứ XV
Công văn số 2738/BXD-QLN ngày 15/7/2021 của Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 11
Công văn số 2346/SGTVT-KCHT ngày 02/8/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam v/v tham mưu, giải quyết kiến nghị cử tri theo Báo cáo số 241/BC-MTTQ-BTT ngày 11/6/2021 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh


LIÊN KẾT WEB

select