Phiên bản mobile

MENU

Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri

Lĩnh vực:
select
STTCâu hỏi bạn đọc
Không có dữ liệu

Các văn bản trả lời của Bộ, Trung ương trả lời ý kiến cử tri tỉnh Quảng Nam trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Báo cáo số 115/BC-UBND tỉnh ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX
Báo cáo số 47/BC- ĐĐBQH về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cư tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Công văn 424/TTCP-KHTH ngày 29/3/2019 về việc trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV