Phiên bản mobile

“ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW, GÓP PHẦN TẠO BƯỚC CHUYỂN BIẾN RÕ RỆT, HIỆU QUẢ, THIẾT THỰC TRONG CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ”

MENU

Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri

Lĩnh vực:
select
STTCâu hỏi bạn đọc
Không có dữ liệu

Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 01/6/2022 về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV
Công văn số 13782/BGTVT-CQLXD ngày 24/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải trả lời ý kiến cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Công văn số 2346 ngày 08/02/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam v/v tham mưu, giải quyết kiến nghị cử tri theo Báo cáo số 241/BC-MTTQ-BTT ngày 11/6/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Tên Video
* CM 15.7.22
* CM 01.7.22LIÊN KẾT WEB

select