Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Tìm hiểu, nghiên cứu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 19:29 | 30/09 Lượt xem: 27800

Ngày 30/9/2022, chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu, nghiên cứu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng toàn thể đảng viên chi bộ.


Quang cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, báo cáo viên Trường Chính trị tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của tác phẩm. Trong đó tập trung làm rõ vấn đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam” được Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh.

Tổng Bí thư viết về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong cuốn sách với gần ½ số bài viết. Điều đó cho thấy ý nghĩa quyết định của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đối với sự nghiệp cách mạng nói chung và công cuộc đổi mới nói riêng ở nước ta hiện nay. Nội dung các vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị bao quát một cách toàn diện, từ cơ sở lý luận chung đến những vấn đề cụ thể về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, dân vận, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước pháp quyền XHCN, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các đoàn thể nhân dân.

Trong cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ thì Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các đoàn thể nhân dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đây cũng là vấn đề được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập ở nhiều bài viết, bài phát biểu, trong đó tập trung nhất là bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bài viết này đã được phổ biến rộng rãi trong hệ thống MTTQVN các cấp. 

Đồng chí Nguyễn Phi Hùng-Bí thư chi bộ nhấn mạnh: Việc tìm hiểu, nghiên cứu tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về CNXH và con đường đi lên CNXH, tạo nên sự đồng thuận xã hội để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Do đó, tất cả đảng viên chi bộ phải nêu gương trong việc tự giác, nghiêm túc lắng nghe nội dung trình bày của báo cáo viên. Đồng thời trao đổi, thảo luận làm rõ giữa vấn đề lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQVN trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hiện nay./.

Tác giả: HK

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select