Phiên bản mobile

MENU

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ

* VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA TRUNG ƯƠNG:

- Công văn số 35-CV/BTCTW ngày 24/02/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  
- Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 . Tải mẫu tại đây: Mẫu hồ sơ ứng cử

- Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn công tác nhân sự Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn v/v giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp

- Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội -Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

 - Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung

- Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 - Nghị quyết số 133/2020/UBTVQH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán,quản lý, sử dụng và quyết toán kinh bí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương

- Luật số 65/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

 - Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương

- Luật Tổ chức Quốc hội

- Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

* VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

- Kế hoạch số 204/KH-MTTW-BTT ngày 26/10/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Thông tri số 12/TT-MTTW-BTT ngày  18/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

* VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA TỈNH ỦY, ỦY BAN KIỂM TRA, HĐND, UBND TỈNH

** Tài liệu hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

 - Thông báo số 13/TB-UBBC ngày 19/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam v/v nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tải mẫu hồ sơ: Mẫu hồ sơ ứng cử

 - Chỉ thị số 59/CT-TU ngày 28/8/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Quyết định số 77-QĐ/TU ngày 22/01/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Công văn 140-CV/TU ngày 27/01/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTU ngày 12/01/2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hướng dẫn giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Quảng Nam

- Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Kế hoạch 03/KH-HĐND ngày 07/01/2121 của HĐND tỉnh tổ chức triển khai các công việc liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh

* VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH:

- Kế hoạch số 87/KH-MTTQ-BTT ngày 18/3/2021 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Kế hoạch số 81/KH-MTTQ-BTT ngày 26/02/2021 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về Tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung và trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Kế hoạch số 82/KH-MTTQ-BTT ngày 01/3/2021 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

 - Kế hoạch số 75/KH-MTTQ-BTT ngày 25/01/2021 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Kế hoạch 76/KH-MTTQ-BTT ngày 28/01/2021 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch số 77/KH-MTTQ-BTT ngày 01/02/2021 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hướng dẫn số 15/HD-MTTQ-BTT ngày 02/02/2021 ủa BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn cuộc đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 - Lịch trình thời gian tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Công văn 678/MTTQ-BTT ngày 25/01/2021 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh v/v tập trung thực hiện một số nội dung tại Bước 1 quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Quyết định số 260a/QĐ-MTTQ-BTT ngày 15/12/2020 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

 - Quyết định số 01/QĐ-MTTQ-BTT ngày 15/12/2020 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh


Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select