Phiên bản mobile

MENU

 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ỦNG HỘ KINH PHÍ VÀ HÀNG HÓA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

THỜI GIAN

TIỀN ỦNG HỘ
VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ

HÀNG HÓA ỦNG HỘ

HÀNG HÓA PHÂN BỔ

 NĂM 2020

ĐỢT 1
(từ ngày 18/3 đến 30/7/2020)

DANH SÁCH ỦNG HỘ VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ
ĐỢT 1

DANH SÁCH
HÀNG HÓA ỦNG HỘ
ĐỢT 1

DANH SÁCH PHÂN BỔ
HÀNG HÓA ĐỢT 1

ĐỢT 2
(từ ngày 29/7/2020 đến 31/12/2020)

DANH SÁCH ỦNG HỘ VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ
 ĐỢT 2

DANH SÁCH 
HÀNG HÓA ỦNG HỘ
ĐỢT2

DANH SÁCH PHÂN BỔ
HÀNG HÓA ĐỢT 2

 NĂM 2021  ĐỢT 3
(từ ngày 01/01/2021
đến 31/05/2021
 DANH SÁCH ỦNG HỘ VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ
ĐỢT 3
   
 ĐỢT 4
Từ ngày 09/6/2021
đến ngày 31/12/2021
DANH SÁCH ỦNG HỘ VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ
 ĐỢT 4

NĂM 2022   ĐỢT 5
Từ ngày 01/01/2022
đến ngày 25/3/2022
DANH SÁCH ỦNG HỘ VÀ PHÂN BỔ ĐỢT 5     

  *
QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ KINH PHÍ CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH:

- ĐỢT 1. TÍNH TỪ NGÀY 18/3 ĐẾN NGÀY 30/7/2020

TT

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
NHẬN HỖ TRỢ

SỐ TIỀN HỖ TRỢ

(Đơn vị tính: đồng)

QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ

  01

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

600.000.000

Quyết định số 76/QĐ-MTTQ-BTT ngày 24/3/2020 về chuyển kinh phí để Sở Y tế mua đồ bảo hộ y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

02

Thành phố Hội An

100.000.000

Quyết định số 80/QĐ-MTTQ-BTT ngày 06/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho thành phố Hội An.

03

Trung tâm Y tế huyện Nam Giang

50.000.000

Quyết định số 81/QĐ-MTTQ-BTT ngày 06/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Trung tâm Y tế huyện Nam Giang

04

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam

200.000.000

Quyết định số 82/QĐ-MTTQ-BTT ngày 06/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

05

Uỷ ban MTTQ Việt Nam 14 huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Phú Ninh, Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Đại Lộc, Quế Sơn, Núi Thành, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Giang, Bắc Trà My, Nông Sơn

1.015.000.000

Quyết định số 83/QĐ-MTTQ-BTT ngày 06/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

06

BCH Quân sự tỉnh Quảng Nam

281.000.000

Quyết định số 84/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

07

Hội đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

400.000.000

Quyết định số 85/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/4/2020 về chuyển kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Hội Đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

08

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam

18.000.000

Quyết định số 88/QĐ-MTTQ-BTT ngày 07/5/2020 về chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho Liên đoàn Lao động tỉnh

09

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố: Bắc Trà My, Đại Lộc, Nam Trà My, Tam Kỳ, Điện Bàn, Thăng Bình

800.000.000

Quyết định số 91/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/5/2020 về chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố

10

Công ty TNHH MTV Sài Gòn CO.OP Tam Kỳ

200.000.000

Quyết định số 94/QĐ-MTTQ-BTT ngày 25/7/2020 về chuyển kinh phí mua quà cho Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Mart Tam Kỳ

11

 Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

 2.500.000.000

 Quyết định số 100/QĐ-MTTQ-BTT ngày 30/7/2020 về việc hỗ trợ kinh phí để Sở Y tế mua sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

 TỔNG CỘNG

 6.164.000.000

 


- ĐỢT 2. TÍNH TỪ NGÀY 29/7 ĐẾN NGÀY 31/12/2020

TT

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
NHẬN HỖ TRỢ

SỐ TIỀN HỖ TRỢ

(Đơn vị tính: đồng)

QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ

 1

Công an tỉnh Quảng Nam

           413.175.000

Quyết định số 102/QĐ-MTTQ-BTT ngày 07/8/2020 về việc hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Công an tỉnh Quảng Nam

 2

Bệnh viên Đa Khoa Trung ương Quảng Nam

2.000.000.000

Quyết định số 103/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/8/2020 về việc hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19 cho Bệnh viên Đa khoa Trung ương Quảng Nam

3

 Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

 40.000.000

 Quyết định số 104/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/8/2020 về việc hỗ trợ kinh phí phục vụ lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà một số điểm chốt kiểm soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

 4

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình và Đại Lộc

600.000.000 

 Quyết định số 105/QĐ-MTTQ-BTT ngày 12/8/2020 về việc chuyển kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình và Đại Lộc

5

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh và Hiệp Đức

140.000.000 

 Quyết định số 106/QĐ-MTTQ-BTT ngày 13/8/2020 về kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh và Hiệp Đức

6

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên

300.000.000 

 Quyết định số 107/QĐ-MTTQ-BTT ngày 13/8/2020 về kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên

7

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

1.251.036.000 

 Quyết định số 108/QĐ-MTTQ-BTT ngày 13/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

8

 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ

150.000.000 

 Quyết định số 109/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/3/2020 về hỗ trợ kinh phó phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ

 9

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành

70.000.000 

 Quyết định số 110/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành

10

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước

80.000000 

 Quyết định số 111/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước

11

 Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn 

200.000.000 

 Quyết định số 112/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn

12

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn

50.000.000 

 Quyết định số 113/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn

13

 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An

300.000.000 

 Quyết định số 114/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An

14

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên

100.000.000 

 Quyết định số 115/QĐ-MTTQ-BTT ngày 18/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên

15

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang

100.000.000 

 Quyết định số 116/QĐ-MTTQ-BTT ngày 19/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang

16

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang

120.000.000 

 Quyết định số 117/QĐ-MTTQ-BTT ngày 19/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang

17 

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My

50.000.000 

 Quyết định số 118/QĐ-MTTQ-BTT ngày 19/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My

18

 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An

500.000.000 

 Quyết định số 120/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An

19 

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang

100.000.000 

 Quyết định số 121/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang

20 

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn

160.000.000 

 Quyết định số 122/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn

 21

 Công an tỉnh

247.000.000 

 Quyết định số 123/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Công an tỉnh Quảng Nam

22

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn

100.000.000 

 Quyết định số 124/QĐ-MTTQ-BTT ngày 24/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn

23

 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ

100.000.000 

 Quyết định số 125/QĐ-MTTQ-BTT ngày 24/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ

24

 Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình (hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong do dịch bệnh Covid-19)

10.000.000 

 Quyết định số 126/QĐ-MTTQ-BTT ngày 24/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình

25

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My

60.000.000 

 Quyết định số 127/QĐ-MTTQ-BTT ngày 25/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My

 26

 Bệnh viên Đa khoa khu vực Quảng Nam

967.933.604 

 Quyết định số 131/QĐ-MTTQ-BTT ngày 31/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Bệnh viên Đa khoa khu vực Quảng Nam

 27

 Trung tâm Y tế TP.Hội An

294.323.500 

 Quyết định số 132/QĐ-MTTQ-BTT ngày 31/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Trung tâm Y tế TP.Hội An

 28

 UBND tỉnh

15.000.000.000 

 Quyết định số 133/QĐ-MTTQ-BTT ngày 31/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho ngân sách tỉnh

 29

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên

100.000.000 

 Quyết định số 134/QĐ-MTTQ-BTT ngày 03/9/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên

30

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình

100.000.000 

 Quyết định số 135/QĐ-MTTQ-BTT ngày 31/8/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình

31

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

273.000.000 

Quyết định số 136/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/9/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam 

 32

 Bệnh viên Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

986.319.992 

 Quyết định số 141/QĐ-MTTQ-BTT ngày 16/9/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Bệnh viên Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

33

 Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

10.660.320 

 Quyết định số 143/QĐ-MTTQ-BTT ngày 25/9/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

34

 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

150.000.000 

 Quyết định số 144/QĐ-MTTQ-BTT ngày 25/9/2020 về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

 35 Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện: Núi Thành, Tam Kỳ, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang  412.750.000 Quyết định số 244/QĐ-MTTQ-BTT ngày 08/12/2020 v/v phân bổ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho các huyện, thị xã, thành phố

 TỔNG CỘNG

25.536.198.416


- ĐỢT 3 . TÍNH TỪ NGÀY 01/01 ĐẾN NGÀY 31/5/2021

TT

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
NHẬN HỖ TRỢ

SỐ TIỀN HỖ TRỢ

(Đơn vị tính: đồng)

QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ

 1

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

210.000.000

Quyết định 290/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/01/2021 v/v chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

 2

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

55.000.000

Quyết định 308/QĐ-MTTQ-BTT ngày 01/02/2021 v/v chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 

3

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

100.000.000

Quyết định 310/QĐ-MTTQ-BTT ngày 03/02/2021 v/v chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 

 4

Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, tp

 1.928.250.000

Quyết định 311/QĐ-MTTQ-BTT ngày 03/02/2021 v/v chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho các huyện, thị xã, thành phố

5

Sư đoàn 315

300.000.000

Quyết định số 312/QĐ-MTTQ-BTT ngày 03/02/2021 v/v chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho Sư đoàn 315

6

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương

500.000.000

Quyết định số 313/QĐ-MTTQ-BTT ngày 25/02/2021 v/v hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cho tỉnh Hải Dương

7

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn

68.000.000

Quyết định số 319/QĐ-MTTQ-BTT ngày 02/3/2021 v/v chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho huyện Quế Sơn

8

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

130.000.000

Quyết định số 346/QĐ-MTTQ-BTT ngày 13/5/2021 v/v chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho VP Tỉnh ủy ....

 9

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang

 500.000.000

Quyết định số 349/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/5/2021 v/v chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang

10

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

500.000.000

Quyết định số 352/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/5/2021 v/v chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

11

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn

300.000.000

Quyết định số 353/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/5/2021 v/v chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn

12

Văn phòng Tỉnh ủy

552.000.000 

Quyết định số 357/QĐ-MTTQ-BTT ngày 26/5/2021 v/v chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho VP Tỉnh ủy thăm lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh

13

BCH Quân sự tỉnh

 500.000.000

Quyết định số 358/QĐ-MTTQ-BTT ngày 26/5/2021 v/v chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho BCH Quân sự tỉnh

14

Công an tỉnh

500.000.000

Quyết định số 359/QĐ-MTTQ-BTT ngày 26/5/2021 v/v chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho Công an tỉnh 

15

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh

500.000.000 

Quyết định số 360/QĐ-MTTQ-BTT ngày 26/5/2021 v/v chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh 

16

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên

 422.880.000

Quyết định số 361/QĐ-MTTQ-BTT ngày 26/5/2021 v/v chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt nam huyện Duy Xuyên

 17 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  500.000.000 Quyết định số 363/QĐ-MTTQ-BTT ngày 31/5/2021 v/v chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19 về Ủy ban TW MTTQ Việt Nam

TỔNG CỘNG

7.066.130.000


- ĐỢT 4. TÍNH TỪ NGÀY 14/6/2021 đến 23/7/2021

TT

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
NHẬN HỖ TRỢ

SỐ TIỀN HỖ TRỢ

(Đơn vị tính: đồng)

QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ

 1

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh

2.000.000.000

Quyết định số 369 ngày 14/6/2021 v/v điều chuyển kinh phí để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho TP.Hồ Chí Minh
 2 Công an tỉnh Quảng Nam  500.000.000 Quyết định số 389 ngày 30/6/2021 v/v phân bổ kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 hỗ trợ Công an tỉnh
 3 Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh  2.000.000.000   Quyết định số 399 ngày 16/7/2021 v/v  chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM
 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 10.000.000   Quyết định số 404 ngày 23/7/2021 v/v mua nhu yếu phẩm gửi đoàn công tác đi đón người dân có hoàn cảnh khó khăn từ vùng dịch TP.Hồ Chí Minh về Quảng Nam
 5 Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Nam 200.000.000 Quyết định số 406 ngày 26/7/2021 v/v phân bổ kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
 6 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương  500.000.000 Quyết định 407 ngày 29/7/2021 v/v điều chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho tỉnh Bình Dương
 7 Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Tam Kỳ  326.920.000  Quyết định số 412 ngày 20/8/2021 về chuyển tiền thanh toan mua thực phẩm rau, củ, quả hỗ trợ Nhân dân TP.Đà Nẵng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19
 8 Ủy ban MTTQ Việt Nam 08 huyện Miền núi tỉnh Quảng Nam 400.000.000  Quyết định số 423 ngày  24/8/2021 v/v phân bổ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho 08 huyện miền núi mua nông sản, thực phẩm hỗ trợ Nhân dân TP.Đà Nẵng
 9  Sở Y tế tỉnh Quảng Nam 150.000.000  Quyết định số 424 ngày 26/8/2021 v/v phân bổ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Sở Y tế tỉnh
 10 Công an tỉnh Quảng Nam 696.000.000  Quyết định số 425 ngày  01/9/2021 v/v phân bổ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Công an tỉnh hỗ trợ 696 chiến sĩ làm nhiệm vụ chốt chặn
 11  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang 500.000.000 Quyết định số 431 ngày 13/9/2021 phân bổ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nam Giang
 12 Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Điện Bàn 1.000.000.000 Quyết định số 435 ngày 21/9/2021 v/v phân bổ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho thị xã Điện Bàn
13  Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Hội An  1.000.000.000 Quyết định số 436 ngày 21/9/2021 v/v phân bổ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho TP.Hội An
14  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  5.000.000.000  Quyết định số 435 ngày 21/9/2021 v/v phân bổ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban TW MTTQVN
 15 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn 500.000.000  Quyết định số 446 ngày 13/10/2021 v/v phân bổ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phước Sơn
 16 Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 huyện,thị,tp 500.000.000 Quyết định số 452 ngày 29/10/2021 v/v phân bổ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho 14/18 huyện, thị, tp
  Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam 1.008.401.000 Quyết định số 468 ngày 09/12/2021
   Sở Y tế Quảng Nam  1.164.775.000 Quyết định số 469 ngày 09/12/2021
  Bệnh viện Đa khoa Khu vực Miền núi phía Bắc Quảng Nam 991.599.000
Quyết định số 470 ngày 09/12/2021
  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên  112.000.000 Quyết định số 474 ngày 14/12/2021
  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức 600.000.000  Quyết định số 475 ngày 14/12/2021
17  Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
 100.000.000 Quyết định số 484 ngày 23/12/2021 v/v phân bổ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Trung ương
 18 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  226.548.547 Quyết định số 487 ngày 23/12/2021 v/v chuyển Qũy vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
 19     Quyết định số .... ngày ..../9/2021 v/v phân bổ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19
 TỔNG CỘNG  19.486.243.547  

- ĐỢT 5. TÍNH TỪ NGÀY 01/01/2022 đến 25/01/2022

TT

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
NHẬN HỖ TRỢ

SỐ TIỀN HỖ TRỢ

(Đơn vị tính: đồng)

QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ

  01

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An

480.000.000

Quyết định số 505 ngày 17/01/2022

  Bệnh viên Đa khoa khu vực Quảng Nam 557.000.000  Quyết định số 501 ngày 07/01/2022
02 Ủy ban MTTQ Việt Nam  huyện Bắc Trà My
 50.000.000 Quyết định số 506 ngày 17/01/2022
03 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên
 270.000.000 Quyết định số 507 ngày 17/01/2022
04 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang 150.000.000 Quyết định số 508 ngày 17/01/2022
05 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước 60.000.000 Quyết định số 510 ngày19/01/2022
06 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My 120.000.000 Quyết định số 511 ngày 19/01/2022
04 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh
 200.000.000 Quyết định số 512 ngày 19/01/2022
05 Liên đoàn Lao động tỉnh  100.000.000 Quyết định số 513 ngày 20/01/2022
06 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước   150.000.000 Quyết định số 514 ngày 20/01/2022
07 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ
 200.000.000 Quyết định số 515 ngày 20/01/2022
08 Công an tỉnh 149.700.000  Quyết định số 516 ngày 21/01/2022
09 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn  91.000.000 Quyết định số 517 ngày 21/01/2022
10 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn 150.000.000 Quyết định số 519 ngày 24/01/2022
11 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang 250.000.000 Quyết định số 520 ngày 25/01/2022
12 BCH Quân sự tỉnh 150.000.000 Quyết định số 521 ngày 26/01/2022
13 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 150.000.000 Quyết định số 522 ngày 26/01/2022
 14 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 916.855.782 Quyết định số 526 ngày 10/3/2022
15  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 110.502.000 Quyết định số 527 ngày 25/3/2022

TỔNG CỘNG 4.305.057.782  


Tên Video
* CM 07.6.24
* CM 17.5.24

LIÊN KẾT WEB

select