Phiên bản mobile

MENU

Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri

Lĩnh vực:
select
STTCâu hỏi bạn đọc
Không có dữ liệu

SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI NĂM 2024
CÁC BỘ, NGÀNH, TRUNG ƯƠNG TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI NĂM 2024
TRẢ LỜI Ý KIẾN TẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHÂN DÂN VÀ DƯ LUẬN XÃ HỘI QUÝ 4.2023
Để trả lời những ý kiến của cử tri và Nhân dân tại báo cáo số 563/BC-MTTQ-BTT ngày 22/12/2023 về tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng nhân dân và dư luận xã hội quý IV/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh đã có công văn số 9076/UBND-KGVX ngày 27/12/2023 yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan trả lời, giải trình ý kiến và thông tin để cử tri và Nhân dân biết. Đến nay đã có mọt số cơ quan đã trả lời. Ban Biên tập đăng tải văn bản trả lời đề nghị Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp...
CÁC NỘI DUNG TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA NHÂN DÂN VÀ CỬ TRI
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận được các văn bản trả lời ý kiến cử tri của các bộ, ngành Trung ương. Ban biên tập đăng tải các nội dung trả lời, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương truy cập để thông tin đến cử tri và Nhân dân.
CÁC NỘI DUNG TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA NHÂN DÂN VÀ CỬ TRI
Trong quý III/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận được các báo cáo trả lời ý kiến cử tri của các cơ quan, ban, ngành. Ban biên tập đăng tải nội dung trả lời, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương có liên quan truy cập để thông tin đến cử tri và Nhân dân.
Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select