Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Hoạt động mặt trận huyện, thị xã, thành phố

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Thanh quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2019

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 8:47 | 05/08 Lượt xem: 6860

Ngày 02/8/2019, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Thanh, tổ chức Hội nghị, học tập quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị theo chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân ”; Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Tham dự Hội nghị có trên 55 đại biểu là Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, Trưởng phó các Đoàn thể; Trưởng, phó  ban công tác Mặt trận các thôn, Chi hội trưởng, phó các đoàn thể, tổ Trưởng tổ đoàn kết... Đến dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Thị Vân – Uỷ viên BTV Thành uỷ - Bí thư Đảng bộ xã Cẩm Thanh, cũng là báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Thành uỷ trực tiếp báo cáo những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân ” trong giai đoạn hiện nay. Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 của Đảng.


Đồng chí: Nguyễn Thị Vân –UVBTV Thành uỷ - Bí thư Đảng bộ xã Báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị này đồng chí Nguyễn Thị Vân nhấn mạnh: Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là các đồng chí nắm vững những nội dung cơ bản của Chỉ thị, Nghị quyết, trên cơ sở đó tiếp tục tăng cường củng cố tổ chức, nâng cao năng lực, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các tổ chức thành viên, nắm bắt kịp thời các dư luận xã hội; tạo sự đồng thuận thống nhất về ý chí hành động, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư trong việc “Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Nguồn tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Thanh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select