Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

Chi tiết tin

Tuyên truyền - Đối ngoại nhân dân

Gợi ý nội dung tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 10:28 | 03/10 Lượt xem: 12169

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 01/10/2019 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư xây dựng nội dung tuyên truyền Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019 (kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) cụ thể như sau:

1. Trên cơ sở nội dung gợi ý của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (gửi kèm theo công văn này), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã xây dựng nội dung tuyên truyền (diễn văn truyền thống) tại ngày hội đảm bảo những nội dung chủ yếu về truyền thống của MTTQ Việt Nam; Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam; vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới… Đồng thời cập nhật thông tin về truyền thống cách mạng, kết quả hoạt động, sự đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam cấp xã, Ban Công tác Mặt trận đối với kết quả chung của địa phương.

2. Nội dung tuyên truyền chính cần tập trung đánh giá ngắn gọn kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại khu dân cư, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cộng đồng dân cư… tại Ngày hội.

Vậy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực  Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tập trung hướng dẫn cơ sở chuẩn bị nội dung tuyên truyền và tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

GỢI Ý NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

NGÀY HỘI “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC”  NĂM 2019

(Kèm theo Công văn số: 77/MTTQ-BTT ngày 01/10/2019 của Ban Thường trực

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam)

1. Tuyên truyền về lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam và vai trò của Mặt trận trong giai đoạn mới

- Trải qua 89 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

- Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Sự ra đời của tập sách “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 1930-2015”. Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam.

- Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Là sự kiện, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đoàn kết- Đổi mới- Thực chất- Hiệu quả”, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân; phát huy tinh thần tự quản, sáng tạo của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tổ chức tốt các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động; không ngừng củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Quảng Nam.

2. Tuyên truyền lịch sử, truyền thống vẻ vang của địa phương, cộng đồng dân cư nơi tổ chức Ngày hội

- Khái quát ngắn gọn về lịch sử hình thành, phát triển của địa phương, cộng đồng dân cư.

 - Những tấm gương có nhiều đóng góp xây dựng địa phương, cộng đồng dân cư qua các thời kỳ.

- Truyền thống sinh hoạt, văn hóa tốt đẹp của địa phương, cộng đồng dân cư.

3. Tuyên truyền các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng xây dựng địa phương, cộng đồng dân cư

- Thời gian qua, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động, nhiều địa phương, cộng đồng dân cư có nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” như:

+ Khu dân cư, Chi hội:  ................................................................................

+ Gia đình ông (bà):..........................................................................................

+ Cá nhân: .........................................................................................................

4. Tuyên truyền về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

- Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở cộng đồng dân cư vào dịp ngày 18/11 hằng năm. Tùy thuộc tình hình thực tế, Ngày hội tổ chức theo phạm vi, quy mô: Khu dân cư, liên khu dân cư, các khu dân cư trong toàn xã, phường, thị trấn.

- Mục đích, ý nghĩa ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc:

+ Thiết thực kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019).

+ Đánh giá và biểu dương các điển hình tiêu biểu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

+ Góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới, hưởng ứng Chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024./.

Tác giả: P.Q

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select