Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

Chi tiết tin

Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Hội An: Giám sát trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu góp ý của nhân dân xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 8:14 | 14/09 Lượt xem: 761

Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An tổ chức Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quyết định số 3806-QĐ/TU ngày 16/4/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân” đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND phường Cẩm Nam và phường Tân An.

Thành viên Đoàn giám sát gồm: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đại diện lãnh đạo UBKT Thành ủy, Ban Dân vận, Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và Chủ nhiệm các Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Nội dung giám sát tập trung vào: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW về ban hành “Quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” (gọi chung là Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị) và Quyết định số 3806-QĐ/TU ngày 16/4/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy; Công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong việc thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trách nhiệm tiếp thu, trả lời ý kiến góp ý của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 3806-QĐ/TU ngày 16/4/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định “đối thoại trực tiếp” giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân...


Đoàn giám sát làm việc tại phường Cẩm Nam (Hội An)

Qua giám sát, nhằm phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát việc thực hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu, giải quyết và trả lời những góp ý, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân sau giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại địa phương. Đồng thời kịp thời chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế và kiến nghị đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND phường Cẩm Nam và phường Tân An sửa chữa, khắc phục trong thời gian đến./.

Tác giả: Duy Vinh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 01.12.23
* CM 17.11.23

LIÊN KẾT WEB

select