Phiên bản mobile

PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH TỈNH QUẢNG NAM

- Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

- Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Phụ lục kèm theo

Nghị quyết số 45-NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh trung.

- Kết luận số 73-KL/TU ngày 20/7/2021 Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba, khóa XXII về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

- Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về phát triển vùng Đông Nam của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030

- Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/7/2021 Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba, khóa XXII về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030

- Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030

- Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba, khóa XXII về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

- Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 04/5/2021 Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba, khóa XXII về định hướng phát triển vùng đông Nam của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030

- Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 04/5/2021 Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba, khóa XXII về xây dựng và phát triển đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 Nghị quyết Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác huy động, sử dụng các loại quỹ, khoản đóng góp của người dân trên địa bàn tỉnh

- Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 Nghị quyết Về chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư đối với 09 dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn tỉnh

- Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 ghị quyết Về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019

- Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm

- Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 Đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ và thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 Về thông qua Đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Quế Sơn và huyện Nông Sơn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2021

- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 Về thông qua Đề án thành lập thị trấn Hương An,  huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 Quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 Quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo; chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập đối với học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương


Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 về kế hoạch phát triển KTXH 2019.pdf

- Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh và phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2021

- Nghị quyết số 60/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố thôi đảm nhận chức danh sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

- Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển kinh tế- xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

- Kết luận số 25-KL/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về định hướng và giải pháp triển khai thực hiện các dự án trọng điểm đầu tư tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25 tháng 4 năm 2017 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. định hướng đến năm 2025


Tên Video
* CM 15.9.23
* CM 01.9.23

LIÊN KẾT WEB

select