Phiên bản mobile

MENU

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH TỈNH QUẢNG NAM

Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 về kế hoạch phát triển KTXH 2019.pdf

- Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh và phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2021

- Nghị quyết số 60/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố thôi đảm nhận chức danh sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

- Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển kinh tế- xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

- Kết luận số 25-KL/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về định hướng và giải pháp triển khai thực hiện các dự án trọng điểm đầu tư tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25 tháng 4 năm 2017 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. định hướng đến năm 2025