Phiên bản mobile

MENU

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 30/2011/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 09/12/2011
Người ký: Nguyễn Văn Sỹ
Ngày hiệu lực: 19/12/2011
Nghị quyết
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
NGHỊ QUYẾT
Về sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND
ngày 22 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh Khóa VII về chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, khối phố
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam