Phiên bản mobile

MENU

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 19/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/09/2017
Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày hiệu lực: 15/09/2017
Quyết định 19/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014
và Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh.