Phiên bản mobile

KIỆN TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỮNG MẠNH, KIẾM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH, PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI !

MENU

UBMTTQVN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
41 Thành Lương Tấn Thành Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Đại Lộc
0982.578.250
42 Anh Mai Xuân Anh Phó Chủ tịch
Huyện Đại Lộc
0979.094.023
43 Phụng Hồ Tấn Phụng Phó Chủ tịch
Huyện Đại Lộc
0905950906
44 Vinh Võ Đình Vinh UVTT
Huyện Đại Lộc
45 Thủy Phạm Phú Thủy Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Nông Sơn
0982.234.408
46 Bảy Nguyễn Tấn Bảy Phó Chủ tịch
Huyện Nông Sơn
0983740637
47 Liên Trần Thị Liên Phó Chủ tịch
Huyện Nông Sơn
01659777300
lienmtns@gmail.com
48 Hồng Lưu Thị Tuyết Hồng UVTT
Huyện Nông Sơn
01697746467
hongvpmtns@gmail.com
49 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Nông Sơn
(0235)3.656.965
3,656,964
mattrannongson2008@gmail.com
50 Cường Huỳnh Hữu Cường Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Hiệp Đức
0976.012.759
51 Hải Nguyễn Tấn Hải Phó Chủ tịch
Huyện Hiệp Đức
0917.780.880
52 Ánh Tuyết Đặng Thị Ánh Tuyết UVTT
Huyện Hiệp Đức
01266515016
53 Loan Hồ Thị Loan UVTT
Huyện Hiệp Đức
0976.531.527
54 Hồng Nguyễn Thị Hồng Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Phước Sơn
0976.895.827
55 Thị Bích Diễm  Nguyễn Thị Bích Diễm  Phó Chủ tịch
Huyện Phước Sơn
0935442972
56 Vân Nguyễn Thanh Vân UVTT
Huyện Phước Sơn
0834243045
57 Uyên Nguyễn Thị Kim Uyên UVTT
Huyện Phước Sơn
58 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Phước Sơn
(0235)3.881.691
(0235).3.881.691
vanphongmattranps@gmail.com
59 Dứch Tơ Ngôl Dứch Chủ tịch
Huyện Nam Giang
0976.016.989; 0972.544.600
60 Sáu Nguyễn Sáu Phó Chủ tịch
Huyện Nam Giang
0968773111
nguyensaumttqnamgiang@gmail.com
LIÊN KẾT WEB

select