Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

UBMTTQVN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
41 Thủy Phạm Phú Thủy Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Nông Sơn
0982.234.408
42 Hà Đỗ Đình Hà Phó Chủ tịch
Huyện Nông Sơn
43 Liên Trần Thị Liên Phó Chủ tịch
Huyện Nông Sơn
0359777300
lienmtns@gmail.com
44 Hồng Lưu Thị Tuyết Hồng UVTT
Huyện Nông Sơn
0397746467
hongvpmtns@gmail.com
45 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Nông Sơn
(0235)3.656.965
3,656,964
mattrannongson2008@gmail.com
46 Cường Huỳnh Hữu Cường Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Hiệp Đức
0976.012.759
47 Hải Nguyễn Tấn Hải Phó Chủ tịch
Huyện Hiệp Đức
0917.780.880
48 Ánh Tuyết Đặng Thị Ánh Tuyết UVTT
Huyện Hiệp Đức
0766515016
49 Loan Hồ Thị Loan UVTT
Huyện Hiệp Đức
0976.531.527
50 .... Ông .... Chủ tịch
Huyện Phước Sơn
51 Thị Bích Diễm  Nguyễn Thị Bích Diễm  Phó Chủ tịch
Huyện Phước Sơn
0935442972
52 Vân Nguyễn Thanh Vân UVTT
Huyện Phước Sơn
0834243045
53 Uyên Nguyễn Thị Kim Uyên UVTT
Huyện Phước Sơn
54 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Phước Sơn
(0235)3.881.691
(0235).3.881.691
vanphongmattranps@gmail.com
55 Dứch Tơ Ngôl Dứch Chủ tịch
Huyện Nam Giang
0976.016.989; 0972.544.600
56 Cư Huỳnh Cư Phó Chủ tịch
Huyện Nam Giang
0368.129.474
57 Đúng Nguyễn Đức Đúng Phó Chủ tịch
Huyện Nam Giang
0914228206
58 Hậu Bhơ Nướch Thị Hậu UVTT
Huyện Nam Giang
0983.932.515
59 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Nam Giang
(0235)2792.465
(0235).3.792465
mttqnamgiang@gmail.com
60 Tươi Ating Tươi Chủ tịch
Huyện Đông Giang
Tên Video
* CM 16.2.24
* CM 02.02.24

LIÊN KẾT WEB

select