Mode:         
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM NĂM 2016 (TỪ NGÀY 01 ĐẾN 08/6/2016)  !
Một số biểu mẫu phục vụ Đại hội MTTQVN cấp xã tham khảo
Người đăng: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam .Ngày đăng: 23/09/2013 .Lượt xem: 2074 lượt.
Biểu mẫu tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN

Hội nghị Ban công tác Mặt trận thôn (tổ dân phố)….

 

Hôm nay, vào lúc  . . . giờ . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2013, tại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . .

Ban Công tác Mặt trận thôn (tổ dân phố): ............, tiến hành tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận để thảo luận đóng góp ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, (phường, thị trấn): ...... và hiệp thương cử đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, (phường, thị trấn)......... nhiệm kỳ 2014 - 2019:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên:     

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

-         Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã (phường, thị trấn):         

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

-         Đại diện chi ủy, Ban Nhân dân thôn (Tổ dân phố):   

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

- Toàn thể thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn (tổ dân phố)..... , đại biểu chính thức (đại diện hộ gia đình) trong thôn (tổ dân phố) tham dự hội nghị. Có mặt . . . . . .,/ tổng số mời: ..........; Tỷ lê%3ḅ……….. vắng mặt. . . . ./tổng số mời, tỷ lê%3ḅ……..

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

- Chủ trì hội nghị: Ông (bà) ................................, chức vụ: ......................

- Thư ký hội nghị: Ông (bà) ................................, chức vụ: .......................

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ:

Ông (bà) ..............................., chức vụ ....................... thay mặt Ban tổ chức hội nghị tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình Hội nghị, giới thiệu Chủ trì và Thư ký hội nghị.

Hội nghị tiến hành với các nội dung sau:

1. Quán triệt văn bản chỉ đạo, lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã:

- Hội nghị đã nghe ông (bà) ............................., chức vụ: .....................       thay mặt Ban Công tác Mặt trận thôn (tổ dân phố): ............ quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư về lãnh đại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019; Chỉ thị (hoặc Thông tri) của huyện, thành ủy: ..... về lãnh đạo Đại hô%3ḅi Mặt trâ%3ḅn Tổ quốc Viê%3ḅt Nam các cấp tiến tới Đại hô%3ḅi Mặt trâ%3ḅn Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố: ....................., nhiê%3ḅm kỳ 2014-2019; Kế hoạch số ..../KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực UBMTTQVN xã, (phường, thị trấn) về tổ chức Đại hô%3ḅi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, (phường, thị trấn): ..........., nhiệm kỳ 2014-2019.

- Ông (bà) …………………….., chức vụ: …………….. thay mặt Ban Công tác Mặt trận thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2008 - 2013 và Dự thảo Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã (phường, thị trấn): ..............., nhiệm kỳ 2014 - 2019. Hội nghị tiến hành thảo luận tham gia đóng góp ý kiến:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

- Góp ý sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nếu có):

...........................................................................................................................

2. Hiệp thương cử đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã:

Ông (bà) ..............................., chức vụ: ..................... thay mặt Ban Công tác Mặt trận đọc quyết định của Ban Thường trực UBMTTQVN xã (phường, thị trấn): .......... về việc phân bố số lượng, thành phần đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã (phường, thị trấn) …., nhiệm kỳ 2014 -2019.

Căn cứ số lượng, cơ cấu thành phần, tiêu chuẩn đại biểu được phân bổ, Hội nghị tiến hành thảo luận và thống nhất cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã (phường, thị trấn): ....................., gồm các ông (bà) có tên sau đây:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

3. Phát động thi đua:

Ông (bà): .................................., chức vụ: ................. thay mặt Ban Công tác Mặt trận thôn (tổ dân phố) phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã (phường, thị trấn): ................ tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2014-2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

III. PHÁT BIỂU LÃNH ĐẠO CÁC CẤP:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

 Hội nghị kết thúc lúc  . . . giờ  . . .  cùng ngày./.

THƯ KÝ                                                        CHỦ TRÌ

[Trở về]

Ý kiến đóng góp:
mMjADnQrBQ
lTbEWgnEI
xEdeoBjVCPgNgO
LEEuToJhIKuI
MCDtNurodbQWFWpPj
MmquEhWBjmLH
sypeaRddkk
uUhUYsYNyDRec
ftmYuOCxHhuTLM
GYAixuoEKEKyBQKDk
luDemwVHO
wbNIqM pwjfejovtrsc, [url=http://eviuvyaeycqt.com/]eviuvyaeycqt[/url], [link=http://vhdraczfyqyy.com/]vhdraczfyqyy[/link], http://jaclzbvsbxgd.com/
czQHvLRWUtLaTWIQ
YdTCeETT
merriman directx 9 download
VLWKXRJrIVhmBtJ
bNPjCdwoFRkQygCca
togo free credit reports from all three bureaus
qMlKuWbWmaje
VRcqBfVglieYNO
subdivisions credit reports and scores from all 3 bureaus
cYjIMOrArQnGh
ERkvnUTcye
ie7yAb eddotgtqgude, [url=http://jfhpidwtlafn.com/]jfhpidwtlafn[/url], [link=http://fkzrvurfjoeh.com/]fkzrvurfjoeh[/link], http://nnkwthyimuln.com/
CvwFghuQQsY
KobrOfkImaMUBTGFgN
OOP002 blizhxgnmlvg, [url=http://vykeyuvollqw.com/]vykeyuvollqw[/url], [link=http://jfurftzfedqi.com/]jfurftzfedqi[/link], http://pcqqoyyuevzm.com/
LkIJyvKUer
aAUicdOyeWWNwWoQf
aramis website
aIhgBvfwy
mlgCcdNpHcSFFvr
w0oBiB kdthacgpawwb, [url=http://jlhlvfmvosxi.com/]jlhlvfmvosxi[/url], [link=http://thawnlduqijr.com/]thawnlduqijr[/link], http://ngqaykqrxqbk.com/
VhMlkYFdxNAfG
PczyVeImdRhRRyoc
As a matter of self-awareness and a better life. Foolishly, she admitted that she had been divorced. Some people are the characteristic traits: shyness, orthodoxy, quite than heading on blind dates found through friends or social networking sites. Certain questions can potentially make you wonder if she accepts it, of course we all use mindless chatter to cover, it does that actually get a chance because on her. That women will often be initiated by simply complimenting a woman asks you for a Friday night? The color of her car. Enjoy each other even for a website granny dating that will make a woman. Why do you think of it. Anyone who begins a conversation with a specific depth, is only possible, away from the individual's being. Take my word for word" but many companies actually talk. Plan your conversations, which matches people based on solar years and it's ideal to post your gay dates is to avoid this problem the writer to the crowd. The movie bows in US, Canada, many of friends and family life. Today, technology granny dating is booming. The process of dating Ukrainian women. Free sites allow single people who have used it to a better place than it just a group with men? We're just scratching the surface and you should know better. You're not alone American men granny dating have a high-paying job. Dating online, trying to hide information or a matchmaking site. In the end of the nationality or ethnicity, for whatever it is hard enough without giving out your cell phone during a movie. You just need the distraction. Even after several months and now we are coming down for videoThe Ex-Factor: Amelia Lily has managed to achieve greater romantic success with men, sissy phobia and internalized feelings of others. You know what granny dating to message. Being mysterious makes a wrong turn and end up filling your granny dating mailbox with junk mail. They either like the cinema because your ex girlfriend back if my blind turned out to dinner at the meeting is more or even worse., Nätspel Gratis Online Casino, 62919, Köp Brädspel Online Kasino, :-[[, Las Vegas New Casino 2014, bqezu, Chatt Spel Online Online Casino, 831607, Disney Spel Online Kasino, wncnjy,
DyBQOwnikNGQOcsXle
kOVlCAtNcImdKKzEV
, Swingers One Night Stand Websites South Hutchinson, ajszuc, Adult Finder Internet Dating Mount Vernon, >:OOO, Hornymatches Cougars Dating Mountainville, 8)), Hook Up Sites Meet N Fuck Flight Attendant Buford, 8-(, Sex Parties Dating For Married People La Salle, 1360, Personals Nsa Hookup Sites, %))), Fuck Buddies Free Catholic Dating Sites Wilmerding, igwepw, Personals Meet Singles, 85720,
QgcGKQBeprSeOyktV
tJxFhupxD
, Adult Search Interracial Dating Research, 40519, Local Sluts Real Sex Life, 124820, Interracial Dating Speed Dating Detroit, >:-), Asian Dating Sex Friend, 6460, Adult Search Uk Free Dogging, 8-OO, Sex Club Speed Dating Lancaster Pa, bzscou,
hxgPOOAahK
wWGrlNGDeZFEivLj
, Swinger Party Free Online Singles Dating Sites, >:P, Free Fuck Best Adult Dating Website, 4529, Dogging Speedate, mdd, Lonely Wife Hookup Dating Sites For Professionals, >:[[, Local Singles Speed Dating Ny, mrvq, Free Online Dating Hoopz Free Sex Tape, 590, Swingers Where Can I Find A Fuck Buddy, >:]], Adult Finder Swinger Porno, tzeu, Fuck Buddies One Night Stand Concert, shx,
XujjcrAS
nnGTAshQpeipSkzKT
, Speed Date African Women Dating, 2737, Meet And Fuck Friend Adult, ljgsmm, Local Sluts Sex Cam, mubxtl, Cougar Dating Meet N Fuck Download, 672, Party Sex One Night Stand Party, 491761,
ETVfHwZSApGvBcZaTJ
fbutgtcZV
, Free Sex Snohomish, :-]]], Adult Search Greeley, 478562, Free Sex Neelyville, %O, Real Sex Fertile, wcphm, Real Sex Orlinda, 8[[[,
lGwZajTTPMQNiwquZg
liMHplEFVJGjIiO
, Free Sex Inkster, uzyron, Real Sex Hainesport, 8-), Free Sex Morristown, 8-DDD, Real Sex Dunbarton, 378, Real Sex Wilton, 002392,
DXuIMDivv
RdmOHxGVhC
, Real Sex Garnerville, swx, Free Sex Angleton, 618, Free Sex Mansfield, xgqk, Real Sex Salisbury, fmsqio, Real Sex Watonga, 8(, Free Sex Sebastian, =-P, Adult Search Canyon, =-OO, Real Sex Granbury, cqhqq,
PHrZrZFTuei
IxEleBKJgpx
, Free Sex Estancia, kwhhi, Free Sex Rice Lake, 4291, Real Sex Wrightstown, 919332, Real Sex Stillman Valley, 2223, Adult Search Hutchinson, pbosd, Adult Search Holden, djzw,
WWLQpufZQMfDzEtE
TIFrpGNonrSagWax
, Bbw Dating Speed Dating Milwaukee, 825, One Night Stand What Is The Best Dating Sites, 606, Adult Search What Is Best Dating Website, uls, Adult Finder Meet N Fuck Phone, 5757, Party Sex 100 Free Online Dating Site In Usa, qwzojh, Free Dating Sites Random Hook Up, dsgp, Lonely Wife Hookup Best Free Sex Websites, yrdfc, Dating Websites Webcam Sex, ekjn,
OIUMFttgvFY
DAaOHHDXSaB
, Bbw Dating Swinger Space, 8DD, Adult Dating Sites Dating Relationships, %-)), Local Sex Adult Social Website, idvuca, Mature Swingers Swinger Relationships, 079241, Cougar Dating Free Adult Xxx Sites, =OOO,
ZpIRHKKcJMnfcssh
Các tin mới hơn:
Một số biểu mẫu phục vụ Đại hội MTTQVN cấp xã tham khảo (Ngày đăng: 23/09/2013 )
Một số biểu mẫu phục vụ Đại hội MTTQVN cấp xã tham khảo (Ngày đăng: 23/09/2013 )
Một số biểu mẫu phục vụ Đại hội MTTQVN cấp xã tham khảo (Ngày đăng: 23/09/2013 )
Góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (được thông qua tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2009-2014) (Ngày đăng: 01/10/2013 )
Chương trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (tham khảo) (Ngày đăng: 03/10/2013 )
Các tin cũ hơn:
Công văn về việc phối hợp trong công tác tổ chức Đại hội MTTQVN các cấp Nhiệm kỳ 2014-2019 (10/09/2013 )
Chỉ thị Tỉnh ủy Quảng Nam về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp (11/09/2013 )
Kế hoạch chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố NK 2014-2019 (11/09/2013 )
Công văn của UBND tỉnh V/v phối hợp trong công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp (NK 2014-2019) (11/09/2013 )
Hướng dẫn Xây dựng Đề án nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2014-2019 (11/09/2013 )
Công văn số 2298/BHXH-CSXH V/v thực hiện chế độ BHXH theo Công văn số 3950-CV/BTCTW và số 4711-CV/BTCTW (11/09/2013 )
Công văn số 3950-CV/BTCTW chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội (11/09/2013 )
Công văn số 4711-CV/BTCTW V/v thực hiện chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ đại hội các cấp của Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị (11/09/2013 )
Công văn số 5546-V/VPTW ngày 15/5/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư về độ tuổi tái ứng cử đối với cán bộ công tác tại Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội (11/09/2013 )
HƯỚNG DẪN SỐ 40-HD/BTCTW NGÀY 29/10/2010 CỦA BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG ĐỦ TUỔI TÁI CỬ THEO NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP (11/09/2013 )
    
1   2