Mode:         
Chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014) !

Chi tiết tin

Một số biểu mẫu phục vụ Đại hội MTTQVN cấp xã tham khảo
Người đăng: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam .Ngày đăng: 23/09/2013 .Lượt xem: 1361 lượt.
Biểu mẫu tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN

Hội nghị Ban công tác Mặt trận thôn (tổ dân phố)….

 

Hôm nay, vào lúc  . . . giờ . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2013, tại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . .

Ban Công tác Mặt trận thôn (tổ dân phố): ............, tiến hành tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận để thảo luận đóng góp ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, (phường, thị trấn): ...... và hiệp thương cử đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, (phường, thị trấn)......... nhiệm kỳ 2014 - 2019:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên:     

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

-         Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã (phường, thị trấn):         

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

-         Đại diện chi ủy, Ban Nhân dân thôn (Tổ dân phố):   

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

- Toàn thể thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn (tổ dân phố)..... , đại biểu chính thức (đại diện hộ gia đình) trong thôn (tổ dân phố) tham dự hội nghị. Có mặt . . . . . .,/ tổng số mời: ..........; Tỷ lê%3ḅ……….. vắng mặt. . . . ./tổng số mời, tỷ lê%3ḅ……..

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

- Chủ trì hội nghị: Ông (bà) ................................, chức vụ: ......................

- Thư ký hội nghị: Ông (bà) ................................, chức vụ: .......................

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ:

Ông (bà) ..............................., chức vụ ....................... thay mặt Ban tổ chức hội nghị tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình Hội nghị, giới thiệu Chủ trì và Thư ký hội nghị.

Hội nghị tiến hành với các nội dung sau:

1. Quán triệt văn bản chỉ đạo, lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã:

- Hội nghị đã nghe ông (bà) ............................., chức vụ: .....................       thay mặt Ban Công tác Mặt trận thôn (tổ dân phố): ............ quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư về lãnh đại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019; Chỉ thị (hoặc Thông tri) của huyện, thành ủy: ..... về lãnh đạo Đại hô%3ḅi Mặt trâ%3ḅn Tổ quốc Viê%3ḅt Nam các cấp tiến tới Đại hô%3ḅi Mặt trâ%3ḅn Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố: ....................., nhiê%3ḅm kỳ 2014-2019; Kế hoạch số ..../KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực UBMTTQVN xã, (phường, thị trấn) về tổ chức Đại hô%3ḅi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, (phường, thị trấn): ..........., nhiệm kỳ 2014-2019.

- Ông (bà) …………………….., chức vụ: …………….. thay mặt Ban Công tác Mặt trận thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2008 - 2013 và Dự thảo Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã (phường, thị trấn): ..............., nhiệm kỳ 2014 - 2019. Hội nghị tiến hành thảo luận tham gia đóng góp ý kiến:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

- Góp ý sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nếu có):

...........................................................................................................................

2. Hiệp thương cử đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã:

Ông (bà) ..............................., chức vụ: ..................... thay mặt Ban Công tác Mặt trận đọc quyết định của Ban Thường trực UBMTTQVN xã (phường, thị trấn): .......... về việc phân bố số lượng, thành phần đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã (phường, thị trấn) …., nhiệm kỳ 2014 -2019.

Căn cứ số lượng, cơ cấu thành phần, tiêu chuẩn đại biểu được phân bổ, Hội nghị tiến hành thảo luận và thống nhất cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã (phường, thị trấn): ....................., gồm các ông (bà) có tên sau đây:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

3. Phát động thi đua:

Ông (bà): .................................., chức vụ: ................. thay mặt Ban Công tác Mặt trận thôn (tổ dân phố) phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã (phường, thị trấn): ................ tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2014-2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

III. PHÁT BIỂU LÃNH ĐẠO CÁC CẤP:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

 Hội nghị kết thúc lúc  . . . giờ  . . .  cùng ngày./.

THƯ KÝ                                                        CHỦ TRÌ

[Trở về]

Các tin mới hơn:
Một số biểu mẫu phục vụ Đại hội MTTQVN cấp xã tham khảo (Ngày đăng: 23/09/2013 )
Một số biểu mẫu phục vụ Đại hội MTTQVN cấp xã tham khảo (Ngày đăng: 23/09/2013 )
Một số biểu mẫu phục vụ Đại hội MTTQVN cấp xã tham khảo (Ngày đăng: 23/09/2013 )
Góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (được thông qua tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2009-2014) (Ngày đăng: 01/10/2013 )
Chương trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (tham khảo) (Ngày đăng: 03/10/2013 )
Các tin cũ hơn:
Công văn về việc phối hợp trong công tác tổ chức Đại hội MTTQVN các cấp Nhiệm kỳ 2014-2019 (Ngày đăng: 10/09/2013 )
Chỉ thị Tỉnh ủy Quảng Nam về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp (Ngày đăng: 11/09/2013 )
Kế hoạch chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố NK 2014-2019 (Ngày đăng: 11/09/2013 )
Công văn của UBND tỉnh V/v phối hợp trong công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp (NK 2014-2019) (Ngày đăng: 11/09/2013 )
Hướng dẫn Xây dựng Đề án nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2014-2019 (Ngày đăng: 11/09/2013 )
Công văn số 2298/BHXH-CSXH V/v thực hiện chế độ BHXH theo Công văn số 3950-CV/BTCTW và số 4711-CV/BTCTW (Ngày đăng: 11/09/2013 )
Công văn số 3950-CV/BTCTW chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội (Ngày đăng: 11/09/2013 )
Công văn số 4711-CV/BTCTW V/v thực hiện chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ đại hội các cấp của Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị (Ngày đăng: 11/09/2013 )
Công văn số 5546-V/VPTW ngày 15/5/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư về độ tuổi tái ứng cử đối với cán bộ công tác tại Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội (Ngày đăng: 11/09/2013 )
HƯỚNG DẪN SỐ 40-HD/BTCTW NGÀY 29/10/2010 CỦA BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG ĐỦ TUỔI TÁI CỬ THEO NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP (Ngày đăng: 11/09/2013 )